Samospráva

Adresa úradu:

Obec Kráľovce-Krnišov
Obecný úrad Kráľovce-Krnišov č. 38
962 65 Hontianske Nemce
Telefón: +421 45 55 81 619 v pondelok, v stredu a štvrtok
            MT: 0918 898 338 
E-mail: juznesitnokk@stonline.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:   9,00  - 12,00
Streda :      8,00  - 12,15     12,45 - 16,00

Štvrtok :     8,00  - 12,15     12,45 - 16,00

Starosta obce: Ľubomír Slančík - bytom Kráľovce-Krnišov č. 66, bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, na štyri roky a je vo funkcii už šieste volebné obdobie. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce.

Zástupca starostu: Zdenko Šille , Kráľovce-Krnišov č. 48

Obecné zastupiteľstvo je poslanecký zbor zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, na štyri roky a tvoria ho  poslanci

Miroslava Balková, Kráľovce-Krnišov č. 67
Peter Novák, ing., Kráľovce-Krnišov č. 72
Ján Olšiak, ing., Kráľovce-Krnišov č. 133
Alena Petrášová,
Kráľovce-Krnišov č. 23
Zdenko Šille, Kráľovce-Krnišov č. 48

Hlavná kontrolórka:
Ľubica Arvajová, ing., Kráľovce-Krnišov č. 31

Obecný úrad :


Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zabezpečuje agendu v úradných hodinách.
Pracovníci OcÚ:
Účtovníctvo: Livet plus s.r.o., Internátna 53, 974 04 Banská Bystrica
Dane, mzdy, pokladňa a overovanie podpisov a listín: Zuzana Šilleová, Kráľovce-Krnišov č. 48. Podľa pracovného poriadku OcÚ práce vykonáva doma.

Komisie:

OZ zriadilo komisie:

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
2. Komisia pre vybavovanie sťažností a KOVP
3. Komisia pre kultúru, šport a prácu s mládežou

Výročná správa obce


Obec Kráľovce-Krnišov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje
IČO: 00 320 030
DIČ : 2021152529

Právna forma: právnická osoba


Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 166
Rozloha obce 1992 ha